Leerhuis voor Bijbelse Spiritualiteit

Bijbels met bril

2019-2020: 26ste werkjaar

JAARTHEMA:   JEZUS’ BOODSCHAP BETER BEGRIJPEN


BASISBEGRIPPEN VAN DE JOODSCHRISTELIJKE SPIRITUALITEIT
Christelijke spiritualiteit is altijd Bijbels en is altijd ‘biddend’. Anderen drukken het als volgt uit: christelijke spiritualiteit is altijd ‘in-gebed’. En bidden is in de eerste plaats een houding van aandachtig luisteren naar Gods woorden, woorden waarvan de apostel Petrus zegt dat ze ‘eeuwig’ - dat is echt en waarachtig - leven geven, liefdevol, vredevol en vreugdevol (Johannes 6,68). De Bijbel is dus voedsel voor dit leven, tenminste als we die Bijbel met aandacht lezen. Dat geldt zeker ook voor Jezus’ woorden die we lezen in de vier evangelies. En daar hoort een goed verstaan van die woorden bij. Daarvoor is een lezing nodig die niet alleen trouw is aan de intentie van de evangelisten (eerder dan aan een eigen individuele interpretatie), maar waarbij we ons ook durven verplaatsen in het denken van de boodschapper, van Jezus zelf, die een Jood was. Welk Godsbeeld functioneerde er in Jezus’ gelovig bewustzijn. Wat was zijn Godsbeeld? Zijn ‘spiritualiteit’? We willen Jezus’ boodschap – die woorden van leven - beter begrijpen. Deze bekommernis werd ook verwoord in het thema van de Stille Abdijdagen van Orval 2019, ‘Een volk aan Jahwe uw god toegewijd’. Joodse wortels van christelijke spiritualiteit. Dit thema wekte veel interesse. Er is blijkbaar nood aan een beter inzicht in de betekenis van Jezus’ boodschap.

Het programma voor 2019-2020:

10 september 2019:
JEZUS VAN NAZARET: EEN MENS DIE ‘GODS WOORD’ IS
“In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God.”
(Johannes 1, 1)
“Bijzonder typerend voor het Godswoord dat in het dagelijks leven komt, is het woord van de boodschapper Gods, de ‘engel van de Heer’, die met zijn boodschap een mens tegenkomt op zijn akker, in zijn woning of onderweg. Bij deze vorm van Gods woord hoort nu ook het profetisch woord, dat onverwacht en vaak ook tegen wil en dank op de mens toekomt.” (Claus WESTERMANN, Hoofdlijnen van een theologie van het Oude Testament)

8 oktober 2019:
GODS REDDING: LIEFDE DIE NIET NAAR SCHULD VRAAGT
“Heer, zijn het er weinig die gered worden?” (Lc 13, 23)
“Jezus ziet een mens, die lijdt, in een andere context, namelijk in het kader van Gods werk als Redder, werk dat ontspruit aan zijn erbarmen met de lijdende creatuur. De geschiedenis van Israël begon met zijn redding door God, gemotiveerd door zijn erbarmen. Er is godserbarmen, dat niet naar schuld vraagt.” (Claus WESTERMANN, Hoofdlijnen van een theologie van het Oude Testament)

12 november 2019:
ZONDE: EEN GEBEUREN TUSSEN GOD EN MENS
“Wie anders kan er zonden vergeven dat God alleen?” (Mc 2, 7)
“Er zijn geen onberispelijke mensen. Wanneer de mens gezien wordt als Gods schepsel, dan hoort ook deze beperktheid tot zijn relatie met God, niet anders dan dat het tot zijn verhouding met andere mensen behoort en tot zijn eigen zijn.” (Claus WESTERMANN, Hoofdlijnen van een theologie van het Oude Testament)

10 december 2019:
EEN GOD MET EEN MENSELIJKE EMOTIE: BARMHARTIGHEID
“Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.” (Lc 6,36)
“Deze twee hebben dus hun eigen plaats, zin en noodzaak: het erbarmen Gods, dat zich de lijdende creatuur toewendt en het erbarmen Gods, dat op grond van de vergeving een failliete gemeenschap herstelt.” (Claus WESTERMANN, Hoofdlijnen van een theologie van het Oude Testament)

14 januari 2020:
SABBAT: EEN LASTIG EN TOCH BEVRIJDEND NIETS DOEN
“De sabbat is gemaakt voor de mens, maar niet de mens om de sabbat.” (Mc 2, 27)
“Eindelijk begint hij te leven. Hij stapt uit deze wereld en gaat binnen in een andere wereld, waar al die materiële problemen verdwijnen. En het is precies daarom dat de Sjabbat naar mijn mening zo’n grote betekenis heeft, en dat het de grote gebeurtenis van de week is, het moment dat de mens zichzelf kan terugvinden, zich bevrijden van al die uiterlijke factoren, maar vooral kan gaan nadenken over zijn situatie, over zichzelf en over zijn relatie met anderen.” (Willem ZUIDEMA, Gods partner. Ontmoeting met het Jodendom)

11 februari 2020:
BIDDEN: BELEVING VAN EENHEID EN VERBONDENHEID
“Sluit de deur achter u en bidt tot de Vader die in het verborgene is.” (Mt 6, 6)
“Het geloof kent zijn vreugden, maar die worden ontleend aan geven, en de grootste vreugde is het onvoorwaardelijk geven. Gebed wordt niet beloond met geloofservaring.” (Lionel Blue, Een ladder naar de hemel De Joodse weg tot God)

10 maart 2020:
VERBOND: EEN RELATIE VOL VERTROUWEN
“Dit is mijn bloed van het verbond, dat vergoten wordt voor velen.” (Mc 14, 24)
“Het in Israël gebruikte begrip verbond is dus eerst laat ontstaan als aanduiding voor de wederzijdse relatie tussen God en zijn volk. Het wil de wederkerigheid van de Godsverhouding beschrijven met een statisch begrip.” (Claus WESTERMANN, Hoofdlijnen van een theologie van het Oude Testament)

14 april 2020:
GELOVEN: GEEN LEVENSBESCHOUWING MAAR OVERGAVE
“…opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.” (Jo 3, 15)
“Wat is de bron van een dergelijke geloofskracht? Dat is de blijde boodschap van de beide Testamenten die de scherp horende zegt dat machteloosheid geen zwakheid hoeft te zijn noch dat mislukken identiek is met falen maar integendeel een poort naar een nieuw vertrouwen kan ontsluiten. Martin Buber zei: ‘God heeft vele namen. ‘Succes’ bevindt zich daar niet onder.’” (Pinchas LAPIDE, Het leerhuis van de hoop. Joodse geloofservaringen voor christenen van vandaag)

12 mei 2020:
LIEFDE: MEER DAN EEN EMOTIE
“Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.” (Jo, 15, 12)
“Terwijl men, een beetje simplificerend, kan stellen dat eros het gedragspatroon is dat gedreven wordt door de aantrekkingskracht van de ander, zou men agapè kunnen omschrijven als de houding die genormeerd wordt door de bewuste keuze tot gerechtigheid en goedheid tegenover de ander.” (Peter SCHMIDT, Ongehoord. Christen zijn volgens de bergrede)


9 juni 2020:
(EEUWIG) LEVEN: EEN VEELEISENDE ONDERNEMING
“Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?” (Mc 10, 17)
“Het eeuwige leven is de volle openbaring van wat nu al verborgen aanwezig is. Het eeuwige leven is: deelhebben aan het leven van God, dat wil zeggen intreden in de uitwisseling van liefde tussen de drie goddelijke personen. Het eeuwige leven is: door de gave van de Geest volop leven als broeders en zusters van de Zoon en als kinderen van de Vader.” (Bernard SEBOÜÉ, Ik geloof. Een uitnodiging voor de 21ste eeuw)

* De samenkomsten van het Leerhuis grijpen ook dit werkjaar op de tweede dinsdag van de maand plaats in de weekkapel van de Sint Jozefkerk. Ze vangen aan om 19.20 uur en eindigen rond 20.30 uur. Ze zijn telkens opgebouwd uit twee elementen: lezing van een Bijbeltekst en duiding en een gebedsmoment

.Info : Pr. Dirk Masschelein 059 70 90 90 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
& Hubert Debeuckelaere 059 703 797 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor  teksten en onderrichtingen van de voorbije overeenkomsten zie :

Tekst en Onderricht 2017-2018

Tekst en onderricht 2018 - 2019

Teksten en onderrichten 2016-2017